NL

Geen cultuurnota subsidie 2025-2028 voor IMPAKT

Zo denkt de wethouder van cultuur

Vandaag, woensdag 26 juni 2024, heeft het college van burgemeesters en wethouders van Utrecht bekendgemaakt dat het IMPAKT geen subsidie zal verstrekken in het kader van de Cultuurnota 2025-2028. Daarmee valt met ingang van 2025 de structurele ondersteuning weg die de Gemeente Utrecht ons de afgelopen jaren heeft gegeven.

Reactie IMPAKT

Vandaag maakte het college van B&W bekend dat het adviesrapport van de adviescommissie Cultuurnota 2025-2028 integraal wordt overgenomen. Het laatste kleine beetje hoop dat we nog hadden vervloog, de hoop dat op zijn minst een deel van de fouten en tekortkomingen in het adviesrapport nog zou worden rechtgezet.

De wethouder begeeft zich met het integraal overnemen van het adviesrapport buiten de kaders van de cultuurnota “Kleur Bekennen”. Het is nu aan de gemeenteraad van Utrecht om dit te bevragen en te corrigeren. De uitgangspunten van de “Kleur Bekennen” ondersteunen op geen enkele wijze dat de sectoren Beeldende Kunst, Digitale Cultuur en Film zo onevenredig zwaar getroffen worden. Het gaat hier niet om nuanceverschillen en kleine verschuivingen die kunnen voortkomen uit “niet in schotten” willen denken, maar om een aardverschuiving waarmee de Gemeente te kennen geeft dat er in Utrecht geen ruimte meer is voor Beeldende Kunst, Digitale Cultuur en Film. 

Het door de wethouder gebruikte argument dat er meer ruimte moet zijn voor cross-sectoraal programmeren snijdt ook geen hout, aangezien het gemeentebesluit nu juist als consequentie heeft dat instellingen met een sterk cross-sectoraal profiel wegvallen. IMPAKT programmeert beeldende kunst, digitale cultuur, performances, film, muziek én zorgt voor het verdiepende gesprek en de kritische en creatieve reflectie op de invloed van technologie en media op onze samenleving.

De cultuurnota “Kleur Bekennen” pleit voor ruimte voor nieuwe kunstvormen. Maar juist de nieuwste kunstvorm, digitale kunst en de reflectie op digitale cultuur, wordt nauwelijks ondersteund als de beslissingen van het college niet gecorrigeerd worden. Van een dynamische en diverse stad met een open blik op de wereld, verandert Utrecht naar een in zichzelf gekeerde stad, die niet meer in verbinding staat met ecoculturen elders. Jong talent zal zonder instellingen met een nationale en internationaal netwerk, de instellingen die als springplank fungeren, steeds moeilijker hun weg vinden naar nationale en internationale podia.

De mening dat Utrecht een beter cultuurbeleid verdient dan uit het rapport voortvloeit wordt breed gedeeld in het culturele veld in Utrecht, zo blijkt uit gesprekken met collega-organisaties en de vele steunbetuigingen die we hebben ontvangen. We danken iedereen die al heeft meegewerkt aan de campagne #DoTheRightThing. IMPAKT heeft al een grote hoeveelheid steunbetuigingen gekregen. Deze onderschrijven stuk voor stuk de enorme waarde van IMPAKT voor de stad Utrecht. We roepen iedereen die nog geen steunbetuiging heeft gestuurd dat te doen door te mailen naar dotherightthing@impakt.nl

Jullie steunbetuigingen zijn ongelofelijk belangrijk bij het voortzetten van onze acties tegen deze beslissing van het College van B&W met betrekking tot de cultuurnota 2025-2028. Deze beslissingen zijn niet alleen schadelijk voor IMPAKT en alles waar we voor staan, maar ook voor de Utrechtse cultuursector.

Namens het team en de Raad van Toezicht van IMPAKT,
Arjon Dunnewind, algemeen directeur.


Share
Website by HOAX Amsterdam